Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Chào các bạn !

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện tạo database MySQL trên service RDS . Bài này mình sẽ thực hiện kết nối từ Instance tới database và sử dụng PhpMyAdmin làm giao diện quản trị . Trước khi bắt đầu chúng ta nên kiểm tra lại một vài config mà đã thực hiện trước đó .

Kiểm tra port và security group

Bước 1 : Các bạn click vào database sau đó chọn Instance Actions rồi chọn See Details 

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Bước 2 : Kiểm tra lại xem Database có chạy ở port 3306 hay không ? Security group Inbound phải được open cho private IP của Instance và để sử dụng được PhpMyAdmin thì phải cần mở port 80 cho máy tính mà bạn đang sử dụng . Còn OutBound thì sẽ để All Traffic .

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Edit wp-config.php file

Bước 1 : Để connect được tới database sẽ cần phải chỉnh sửa lại chút xíu trong wp-config.php . Các bạn mở file wp-config.php bằng text editor mà bạn quen sử dụng như nano , vim . Và tìm những dòng sau để chỉnh sửa .

a. Bạn hãy tìm và sửa những phần mình bôi đỏ sang thông tin mà bạn đã tạo database ở bài trước .

define('DB_NAME', 'wordpress-db');
define('DB_USER', 'wordpress-user');
define('DB_PASSWORD', 'your_strong_password');

b. Instance sẽ connect tới database thông qua endpoint . Bạn hãy tìm endpoint của database trong phần See Details . Sau đó sửa lại dòng MySQL hostname . Như ở dưới là thông tin mình ví dụ .

/** MySQL hostname */
 define('DB_HOST', 'mydbinstance.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com:3306');

Bước 2 : Thực hiện kiểm tra lại bằng cách thử connect tới database thông qua câu lệnh sau . Lưu ý là dùng enpoint của bạn nhé . Đừng copy y nguyên của mình là không chạy đâu .

mysql -h mydbinstance.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u root -p

Như hình dưới là mình đã connect tới database thành công .

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Edit PhpMyAdmin

bài trước mình đã hướng dẫn thực hiện cài đặt PhpMyAdmin nhưng là với database nằm trên chính Instance . Nếu bạn nào đã thực hiện cài PhpMyAdmin như ở bài trước thì sẽ chỉ cần chỉnh sửa lại 1 vài file config thôi .

a. Edit file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf và thay địa chỉ IP 127.0.0.1 bằng địa chỉ IP của bạn , hoặc bạn có thể sử dụng câu lệnh sau cho nhanh  thay your_ip_address bằng ip của bạn .

[ec2-user ~]$ sudo sed -i -e 's/127.0.0.1/your_ip_address/g' /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

b. Edit lại file /etc/phpMyAdmin/config.inc.php . Tìm dòng // MySQL hostname or IP address . Sau đó điền Endpoint của bạn vào .

// MySQL hostname or IP address
 $cfg['Servers'][$i]['host']= 'mydbinstance.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com';

Bạn thực hiện test lại bằng cách đăng nhập thông qua public IP của instance ví dụ như sau :

http://public_IP/phpmyadmin/

Nếu hiện ra màn hình đăng nhập như sau là bạn đã thực hiện connect thành công tới database RDS và sử dụng được PhpMyAdmin để quản lý . Chúc các bạn thành công !

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Xem tiếp bài trong series

Bài kế tiếp  : 

Bài trước  : Hướng dẫn cài đặt MySql database trên services RDS

Share this post

Comment (1)

  • Thu Reply

    em đã làm như anh mà không thể kết nối được, nhập pass vào database nó treo luôn

    ubuntu@ip-172-31-62-137:~$ mysql -h shopxinhxinh.cf7ffjagksdn.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u root -p
    Enter password:

    October 28, 2016 at 4:29 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *