Hướng dẫn sử dụng Security Group

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Chào các bạn !

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Security Group . Đây là một Virtual Firewall mà sẽ thực hiện control traffic tới EC2 Instance . Khi launch một Instance ta sẽ gán một hoặc nhiều security group vào Instance đó . Ta sẽ add rules vào security groups để allow traffic đó hoặc không . Ta có thể chỉnh sửa rules của security group bất cứ lúc nào , new rules sẽ tự động applied tới Instance mà nó liên kết . Các bước thực hiện tạo security group cũng khá đơn giản . Mình sẽ tạo Security Group để sử dụng với  EC2 Instance chạy wordpress của chúng ta .

Step 1 : Các bạn mở EC2 console lên và tìm tới mục Security Group .

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Step 2 : Tại đây các bạn sẽ thực hiện add thông tin vào Security Group .

Security Group Name : Đặt tùy ý.

Description : Đặt tùy ý.

VPC : Ta sẽ sử dụng Default VPC

Security Group rules : Ta sẽ thực hiện add Inbound rules allow ssh http traffic với Source là Anywhere . outbound rules ta sẽ để mặc định .

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Step 3 : Các bạn thực hiện gán Security Group vào Instance . Lựa chọn đến Security Group mà bạn vừa tạo rồi click Assign Security Groups .

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc add Security Group và allow sshhttp traffic . Các bạn lưu ý là việc add Security Group này là bắt buộc phải có . Nếu không ta sẽ không thể ssh vào được Instance cũng như site sẽ không hoạt động do không allow http traffic .

Bài Trước : Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Bài Sau : Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *