Hướng dẫn sử dụng EBS Volume ( Phần 1 )

Hướng dẫn sử dụng EBS Volume ( Phần 1 )

EBS volume là một dạng ổ đĩa ảo được sử dụng với EC2 Instance . Nó được sử dụng để store data của EC2 Instance . Một EBS volume có thể được Attach hoặc Detach tới EC2 Instance bất cứ lúc nào miễn là EBS Volume đó phải nằm chung Availability Zone . Ta có thể attach nhiều EBS Volume tới một EC2 Instance miễn là số lượng phải nằm trong Limit Type của EC2 Instance đó . Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn CreateAttach hoặc Detach một EBS Volume . Nên lưu ý một chút là quota của Free Tier chỉ có 30 GB thôi nên là các bạn không nên tạo bừa bãi . 

To create an EBS volume using the console

  1. Các bạn thực hiện mở EC2 Console 
  2. Chọn mục Volumes –> Create Volume

ebs1

3. Tại bước này các bạn sẽ thực hiện provide thông tin cho EBS . Rồi Click Create .

+ Volume Type : Ta sẽ sử dụng General Purpose SSD (GP2) do nằm trong free tier và cũng là loại EBS được dùng chung cho nhiều mục đích .

+ Size : Các bạn lựa chọn size cho Volume , lưu ý là free tier chỉ cho sử dụng 30gb .

+ IOPS : Mặc định với General Purpose là 3 IOP/GB 

+ Availability Zone : Các bạn lưu ý là phải chọn Zone trùng với Zone của EC2 Instance mà bạn muốn attach volume . 

+ Snapshot ID : Do mình tạo volume mới nên sẽ bỏ trống .

+ Encrytion : Ta không sử dụng nên sẽ bỏ trống 

ebs2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sau khi click Create . Bạn sẽ thấy xuất hiện một EBS Volume đang trong trạng thái Available . Lúc này bạn đã có thể bắt đầu Attach vào EC2 Instance

Hướng dẫn sử dụng EBS Volume

Attaching an Amazon EBS Volume to an Instance

Để thực hiện Attach EBS Volume vào Instance . Các bạn chọn Actions —> Attach Volume

ebs4

 Tai bước này bạn sẽ thực hiện lựa chọn Instance để Attach . Lưu ý là bạn chỉ có thể Attach đến Instance nằm cùng Availability Zone . Sau khi Attach xong , EBS sẽ chuyển sang trạng thái In-Use

Hướng dẫn sử dụng EBS Volume

Detaching an Amazon EBS Volume from an Instance

Để thực hiện việc Detach EBS Volume . Các bạn cũng lựa chọn Actions —> Detach or Force Detach . Force Detach khác ở chỗ là bạn sẽ không phải vào Instance để umount EBS . Nhưng Force Detach có thể gây ra hiện tượng mất dữ liệu . Do đó mình khuyên các bạn nên sử dụng Detach .

ebs6

Sau khi Detach xong EBS Volume sẽ quay trở lại trạng thái Available .

Như vậy là ta đã biết cách Detach , Attach một EBS Volume vào EC2 Instance . Bước tiếp theo  phải thực hiện đó là mount ( linux )  hoặc phân chia các partition ( window ) để có thể sử dụng được EBS Volume

Bài Trước : Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Bài Sau : Hướng dẫn sử dụng EBS Volume ( Phần 2 ) 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *