Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Chào các bạn !

Hôm nay mình tiếp tục bài cài đặt LAMP Webserver . Bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt MySQLphpMyAdmin trên Amazon Linux . Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL trên service RDS . Nhằm mục đích giảm tải cho EC2 Instance cũng như giảm thiểu việc phải maintain Database và sử dụng được những tính năng ưu việt của RDS mang lại .

Ở bài trước mình đã thực hiện cài đặt các package của MySQL . Ở bài này mình sẽ tiến hành đi vào chi tiết  hơn .

Cài đặt mặc định của MySQL thì có một vài tính năng hợp lý cho việc testing và development nhưng khi lên production thì ta nên remove nó đi . Câu lệnh mysql_secure_installation sẽ giúp ta cài đặt lại root password và remove đi những tính năng không cần thiết .

To secure the MySQL server

 1. Start the Mysql server
[ec2-user ~]$ sudo service mysqld start
Initializing MySQL database: Installing MySQL system tables...
OK
Filling help tables...
OK

To start mysqld at boot time you have to copy
support-files/mysql.server to the right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
...

Starting mysqld:                      [ OK ]

2. Run mysql_secure_installation.

[ec2-user ~]$ sudo mysql_secure_installation

a. Khi xuất hiên lời nhắc , ta bắt đầu nhập password cho root account .

i.  Nhập password cho root account .

ii. Gõ Y để set password .

b. Gõ Y để remove the anonymous user accounts.

c. Gõ Y để disable remote root login.

d. Gõ để remove the test database.

e. Gõ để reload the privilege tables and save your changes.

3. Để MySQL luôn khởi động cùng server

[ec2-user ~]$ sudo chkconfig mysqld on

(Optional) Install phpMyAdmin

phpMyAdmin là một công cụ giúp bạn quản lý database một cách trực quan hơn thông qua giao diện . Cách cài đặt khá đơn giản các bạn có thể theo dõi các bước dưới đây để cài đặt lên Amazon Linux Instance .

1.Cài đặt repo

[ec2-user ~]$ sudo yum-config-manager --enable epel
 

2. Cài đặt phpMyAdmin package.

[ec2-user ~]$ sudo yum install -y phpMyAdmin

3. Câu hình phpMyAdmin  để cho phép truy cập vào từ máy tính của bạn . Mặc định thì phpMyAdmin chỉ cho phép access từ chính server mà nó chạy .

a. Tim địa chỉ IP máy tính của bạn bằng cách truy cập vào trang whatismyip.com .

b. Edit file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf và thay địa chỉ IP 127.0.0.1 bằng địa chỉ IP của bạn , hoặc bạn có thể sử dụng câu lệnh sau cho nhanh  thay your_ip_address bằng ip của bạn .

[ec2-user ~]$ sudo sed -i -e 's/127.0.0.1/your_ip_address/g' /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

4. Restart lại Apache web server để cập nhật config

[ec2-user ~]$ sudo service httpd restart
Stopping httpd:                      [ OK ]
Starting httpd:                      [ OK ]

5. Dùng trình duyệt mở để kiểm tra .

http://my.public.dns.amazonaws.com/phpmyadmin

Bạn sẽ thấy xuất hiện Login page

Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Note : Nếu bạn gặp lỗi 403 Fobiden thì bạn nên kiểm tra lại xem địa chỉ IP trong /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf đã chính xác chưa .

6. Log in vào phpMyAdmin bằng tài khoản root mà bạn đã tạo trên MySQL trước đó .

Vậy mình đã hướng dẫn xong việc cài đặt và test  lại MySQLphpMyAdmin . Như vậy LAMP server của bạn đã hoàn chỉnh . Chúc các bạn thành công !

Xem tiếp bài trong series

Bài kế tiếp  : Cài đặt wordpress trên Amazon Linux

Bài trước  : Cài đặt Lamp webserver trên Amazon Linux

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *