Monthly Archives - May 2016

May 2016

Nội Dung Thi

  Giới thiệu AWS Certified Solutions Architect – Associate Level dành cho cá nhân đang hoặc muốn làm việc như 1 Solution Architect. Chứng chỉ này xác nhận khả năng của thí sinh để: Xác định và thu thập các yêu cầu để đề ra giải pháp dựa trên hiểu biết và các kỹ năng tốt nhất̀ về kiến trúc. Có khả năng cung cấp các hướng dẫn tốt nhất về kiến trúc cho người phát triển và người quản trị [...]